स्थानिय तह पशु सेवा शाखा/पशु सेवा केन्द्रको दरबन्दी तेरिज