गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत खटाइएका कर्मचारीहरुको विवरण