प्रदेश नं.३ अन्तर्गत कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीहरुको विवरण