प्रदेश नं.२ अन्तर्गत कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीहरुको विवरण