S.N. Title Submitted By Published Date
1. पशु सेवा विभागको स्वत: प्रकाशन 2019-09-24 View Notice
2. स्वीकृत कार्यक्रममा वजेट उपशिर्षक नं ३१२१०२-३/४ Department of Livestock Services 2016-01-25 View Notice
3. सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना Department of Livestock Services 2015-07-01 View Notice
4. साेलार जडान सम्बन्धि कामको सिलबन्दी दरभाउपत्र अाह्वान गरिएको सूचना Department of Livestock Services 2015-03-23 View Notice
5. प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्ने बि.टेक अध्यनका लागि सुचना Department of Livestock Services 2015-01-09 View Notice
6. रा.प.अ.नं. प्राविधिक कर्मचारीहरुकाे तुलनात्मक विवरण Department of Livestock Services 2015-01-09 View Notice
7. पशु सेवा विभाग अन्तरगत संचालित युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यविधी २०७१ Department of Livestock Services 2014-12-09 View Notice
8. बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७० को – पहिलो संशोधन, २०७१ स्वीकृत Department of Livestock Services 2014-09-22 View Notice
9. प्राथमिकताक्रम फारम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना Department of Livestock Services 2014-09-18 View Notice
10. पदस्थापना, सरुवा तथा काज सम्बन्धीे मापदण्ड, २०७१ Department of Livestock Services 2014-09-09 View Notice
11. सरकारी जग्गा तथा भवनको विवरण Department of Livestock Services 2014-07-21 View Notice
12. हालसम्म अध्यावधिक भएको कर्मचारी विवरण Department of Livestock Services 2013-08-01 View Notice
13. संगठन तथा दरवन्दी पुनर्संरचनाको लागि राय तथा सुझाव उपलव्ध गराउने सम्वन्धी Department of Livestock Services 2013-06-16 View Notice
14. कर्मचारी विवरण (PIS) Department of Livestock Services 2013-04-23 View Notice
15. Transfer of Employees of DLS Department of Livestock Services 2012-03-14 View Notice
16. ENVIRONMENT MANAGEMENT PLAN ( For Public Comment ) Department of Livestock Services 2012-02-27 View Notice
17. पशु बधशाला र मासु जाँच प्राविधिक निर्देशिका Directorate of Livestock Services 2012-08-17 View Notice