क्र.सं. शिर्षक ग्रुप प्रकाशित मिति
1. पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा निति एेन तथा निति 2018-05-24   डाउनलोड
2. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण एेन तथा निति 2017-06-12   डाउनलोड
3. Rangeland Policy एेन तथा निति 2013-08-05   डाउनलोड
4. पंक्षिपालन नीति २०६८ एेन तथा निति 2012-12-24   डाउनलोड
5. पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ एेन तथा निति 2018-05-23   डाउनलोड