क्र.सं. शिर्षक ग्रुप प्रकाशित मिति
1. राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०४८ एेन तथा निति 2019-06-06   डाउनलोड
2. National Park and Wildlife conservation act 2029 एेन तथा निति 2019-06-06   डाउनलोड
3. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ एेन तथा निति 2019-06-06   डाउनलोड
4. Drug Act 2035 एेन तथा निति 2019-06-06   डाउनलोड
5. Feed Act, 1976 एेन तथा निति 2019-06-06   डाउनलोड
6. Nepal Veterinary Council Act 2055 एेन तथा निति 2019-06-06   डाउनलोड
7. Animal Slaughterhouse and Meat Inspection Act, 1999 एेन तथा निति 2019-06-06   डाउनलोड
8. Animal Health and Livestock Services Act, 2055 एेन तथा निति 2019-06-06   डाउनलोड
9. Nepal Constitution एेन तथा निति 2019-06-06   डाउनलोड
10. Bird flu control order 2064 एेन तथा निति 2019-03-18   डाउनलोड
11. Rangeland Policy एेन तथा निति 2013-08-05   डाउनलोड
12. Poultry Policy 2068 एेन तथा निति 2012-12-24   डाउनलोड