S.N. Title Group Published Date
1. आ.व.२०७४/७५ को बजेट कार्यान्यन सम्बन्धी मार्गदर्शन Downloads 2017-08-01   Download
2. ५-आ.ब. २०६०/६१ पछिको बेरुजु सारांश र बिस्तृत Downloads 2018-05-24   Download
3. ४-आ.ब. २०५९/६० अघिको बेरुजु बिस्तृत Downloads 2018-05-24   Download
4. ३-आ.ब. २०५९/६० अघिको बेरुजु सारांश Downloads 2018-05-24   Download
5. २- कुल बेरुजु Downloads 2018-05-24   Download
6. युवालक्षित पशु उत्पादन कार्यक्रममा अनुदान प्राप्त कृषकहरुको नामावली Downloads 2018-05-24   Download
7. Proactive Disclosure_DLS_2075/76_3rd Trimester Downloads 2019-05-12   Download