S.N. Title Group Published Date
1. बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७० Directory 2013-08-06   Download
2. पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३ Directory 2018-05-23   Download
3. सहकारी खेती निर्देशिका, २०६५ Directory 2014-11-07   Download
4. पशु बधशाला तथा मासु जाँच गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको निर्देशिका Directory 2018-05-24   Download
5. पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३ Directory 2018-05-24   Download
6. पशुपन्छी तथ्याङ्क संकलन निर्देशिका, २०७२ Directory 2019-06-06   Download